WPROWADZENIE DO MIEDIACJI

Każdy, kto choć raz zetknął się z mediacją, wie, jak wiele zalet ma taka właśnie metoda rozwiązywania sporów. W przeciwieństwie do tradycyjnego procesu sądowego, którego celem jest rozstrzygnięcie sporu, a nie rozwiązanie problemu, mediacja daje stronom szansę na szczerą rozmowę, zrozumienie racji przeciwnika oraz znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania. Dzieje się tak, dzięki włączeniu do sporu bezstronnej osoby, o specjalnych uprawnieniach i kwalifikacjach, która pomoże w znalezieniu pojednawczego rozwiązania. Mediacja, jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, została wprowadzona do polskiego systemu prawa stosunkowo dawno, bowiem w 1997 roku w sprawach karnych, w 2001 roku w sprawach nieletnich, a od 10 grudnia 2005 roku w sprawach cywilnych, niemniej jednak jest w zbyt małym zakresie rozpowszechniona w społeczeństwie. Mimo, iż jest metodą tańszą i szybszą niż postępowanie sądowe, nadal jest stosowana tylko w niewielkim procencie spraw. Doświadczenia innych państw europejskich pokazują, iż alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów są znacznie korzystniejsze dla zwaśnionych stron i przyczyniają się do szybszego zakończenia sporu oraz, co niezmiernie istotne, pozwalają zbudować neutralne, a nawet przyjazne relacje w przyszłości, zwłaszcza w przypadku stron pozostających w stałych relacjach rodzinnych, sąsiedzkich, handlowych.  

W Wielkiej Brytanii, w której mediacja pojawiła się jako norma prawna przeszło czterdzieści lat temu, ponad 70 procent spraw rodzinnych jest kierowanych do mediacji. Znaczenie mediacji dostrzeżono również w Skandynawii, Niemczech i Francji, gdzie współczynnik zawieranych porozumień sięga od 50 do 80% spraw. Co istotne: rozwiązania wypracowane w mediacji cechuje trwałość, lepsze zrozumienie decyzji, bardziej staranna analiza potrzebnych informacji, indywidualizacja rozwiązań zawartych w ugodzie. 

 

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy skłóconym stronom w procesie uzgodnień, za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Cechami mediacji są:
• bezstronność (mediator nie angażuje się po żadnej ze stron),
• neutralność (mediator jest neutralny wobec rozwiązań proponowanych przez strony),
• dobrowolność (strony same decydują o mediacji i mogą w każdej chwili od niej odstąpić),
• akceptowalność mediatora (mediatorem może być tylko taka osoba, na której udział w danej sprawie strony wyrażą zgodę, strony mają prawo zmienić mediatora),
• poufność (wszystko, o czym strony i mediator dowiadują się w trakcie czynności pozostaje w tajemnicy).


Mediacja, może odbywać się w toku procesu sądowego, czyli po wniesieniu pozwu (w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych); jest to mediacja sądowa. Drugą formą mediacji jest mediacja pozasądowa.

Aby z niej skorzystać, wystarczy zwrócić się do mediatora i poprosić o przeprowadzenie mediacji. Dojdzie do skutku tylko pod warunkiem, że wolę mediowania wykaże także druga strona konfliktu. Jeśli uda się wypracować ugodę, jest ona wysyłana do sądu i – po zatwierdzeniu ma moc wyroku sądowego. Mediacja może być pomocna przy rozwiązywaniu sporów w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, jak i karnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Oczekiwanym efektem mediacji jest ugoda.    

Z Poradnika Mediatora opracowanego pod redakcją: Ewy Kosowskiej-Korniak, 
Grażyny Dębickiej-Ozorkiewicz, Katarzyny Wróbel, wydanego we współpracy
Sądem Okręgowym w Opolu, Izbą Rzemieślniczą w Opolu, Fundacją VICTIM

KOORDYNATOR DZIAŁU MEDIACJI

MAREK BROŻEK

MEDIATOR SĄDOWY

zmbrozek@gmail.com

tel. 606 141 773

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE

Organizacji i realizacji szkoleń oraz warsztatów z komunikacji,  w tym komunikacji w sporach dla firm, instytucji, placówek ochrony zdrowia, szkół. 

 

Organizacji i prowadzenia mediacji: 

MEDIACJE CYWILNE M.IN. W ZAKRESIE

– prawa spadkowego
– roszczeń majątkowych
– podziału majątku
– zadośćuczynienia i odszkodowań
– prawa zobowiązań
– spraw dot. nieruchomości
– prawa rzeczowego, prawa własności, zniesienia współwłasności
– egzekucji należności
– sporów ubezpieczeniowych
– umów cywilnoprawnych
– oraz innych

MEDIACJE RODZINNE M.IN. W ZAKRESIE

– podziału majątku
– alimentów
– władzy rodzicielskiej
– kontaktów z dziećmi
– opieki i kurateli
– oraz innych

MEDIACJE GOSPODARCZE M.IN. W ZAKRESIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH

– dochodzenia wierzytelności
– procesów odszkodowawczych
– zapłatę
– umów handlowych
– prawa ochrony konkurencji
– naruszenia prawa autorskiego
– spraw budowlanych oraz administracyjnych
– postępowania upadłościowego i naprawczego
– fuzji, przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw
– oraz innych

MEDIACJE PRACOWNICZE DOTYCZĄCE RELACJI

– pracodawca – pracownik
– pracownik – pracownik
– pracodawca związki zawodowe m.in. w zakresie:
– umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych
– spraw dot. wynagrodzenia
– roszczeń związków zawodowych
– wypadków przy pracy
– dyskryminacji i mobbingu
– ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, macierzyńskich i chorobowych
– pracowniczych sporów prawnych
– układów zbiorowych
– sporów zbiorowych
– sporów ubezpieczeniowych
– oraz innych

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU

OFFILM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Skip to content